Finantare buget servicii socialeÎncă din anul 2016 a fost aprobată o ordonanță de urgență cu privire la mecanismul de finanțare a serviciilor sociale pentru vârstnicii care ocupă căminele de bătrâni. Până la acea data, serviciile sociale destinate vârstnicilor se aflau în mod exclusiv în sarcina administrațiilor locale. Prin aprobarea acestei ordonanțe de urgență, atât administrația centrală cât și cea locală devin responsabile de asigurarea serviciiilor de asistență socială pentru vârstnici.

Contributia persoanei beneficiare sau a susținătorilor legali va fi completată prin:

  • sume din bugetul local
  • sume defalcate din TVA.

De la bugetul local se vor aloca fonduri pentru:

  1. sumele alocate în completarea veniturilor proprii ale căminelor prevăzute la art. 18 alin. (5) lit. a) din Legea nr.17/2000 cu privire la asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  2. finanţarea cheltuielilor căminelor din subordine/administrare;
  3. finanţarea activităţii de asistenţă socială a unor asociaţii şi fundaţii române ce dispun de personalitate juridică, precum şi a unităţilor de cult recunoscute în la noi în țară;
  4. finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare de asistenţă socială, precum şi pentru îngrijirea la domiciliu în condiţiile art. 13 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (1.angajare personal de îngrijire prin plata cu ora, fracţiuni de normă sau normă întreagă, în funcţie de perioada de îngrijire necesară.  2. acoperirea drepturilor salariale pentru o jumătate de normă corespunzător salariului brut lunar al îngrijitorului la domiciliu în cazul soțului și rudelor care au în îngrijire o persoana vârstnică dependentă și beneficiază de program lunar redus de lucru, de o jumătate de normă);
  5. cheltuieli pentru înmormântarea asistaţilor lipsiți de susţinători legali sau care nu își pot duce la bun sfârsșit obligaţiile familiale datorită stării de sănătate sau situaţiei economice precare.

Sumele alocate de la bugetul de stat sunt cel mai adesea insuficiente.

Conform prevederilor art. 18 alin. (5) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile curente şi de capital ale căminelor pentru bătrâni sunt asigurate din venituri extrabugetare (inclusiv contribuția persoanei, donații, sponsorizări) şi din subvenţiile acordate din bugetul de stat.

Conform prevederilor art. 21 din aceeași lege, de la bugetul de stat se vor aloca fonduri pentru completarea veniturilor extrabugetare ale căminelor, atunci când resursele bugetelor locale devin insuficiente, precum și pentru alte cheltuieli stabilite prin legile bugetare anuale.

Dacă ar fi să luăm ca exemplu anul 2013, doar un procent 28% din veniturile căminelor pentru persoane vârstnice publice, din subordinea consiliilor locale proveneau din contribuția persoanei beneficiare, iar aproximativ 13% din subvenții de la bugetul de stat. În plus, doar 17% din veniturile căminelor pentru persoane vârstnice publice, din subordinea DGASPC, proveneau din contribuția persoanei beneficiare, iar 5% din subvenții de la bugetul de stat.

În cazul bătrânilor și a susținătorilor legali fără nicio sursă de venit care nu pot achita cuantumul contribuției lunare de întreținere datorată, aceasta va fi suportată integral din bugetul local.

Camin Banciu